Psihosfera Psihologija Geštalt Psihoterapija
Home > Poslovno

Poslovno

Organizacijska psihologija je znanstvena disciplina u psihologiji. Ona koristi znanstvenu metodologiju i primjenjuje različite psihologijske spoznaje i teorijska određenja u opisivanju, razumijevanju, objašnjenju i mijenjanju organizacijskog ponašanja. Neke od tema koje obuhvaća organizacijska psihologija su radna motivacija, individualne razlike u radnom okruženju, procesi privlačenja i socijalizacije u radnoj grupi, stavovi prema radu i organizaciji, radna učinkovitost, stres na radu, donošenje odluka u organizaciji, rukovođenje, organizacijska komunikacija, psihologijski aspekti organizacijske strukture i dizajna, organizacijska klima i kultura te organizacijska promjena i razvoj. Ponašanje ljudi u organizacijama ima svoje specifičnosti. Poznavanje ovih specifičnosti pomaže nam da bolje razumijemo i sebe i druge na radnom mjestu, a time i povećamo mogućnosti za uspjeh kako na individulanom tako i na organizacijskom planu. Spoznaje s područja organizacijske psihologije važne su za rad rukovoditelja kako bi mogli voditi zaposlene i dovesti organizaciju do postavljenih ciljeva. Cilj psiholoških testiranja i organizacijskog skeniranja je opisati kako se ljudi ponašaju u određenim uvjetima, razumjeti zašto se tako ponašaju, predvidjeti njihovo buduće ponašanje i u određenoj mjeri ga kontrolirati.

Psihološko profiliranje
Psihološko profiliranje organizacije
Mentalno zdravlje na radnom mjestu
Radionice za razvoj vještina

Psihosfera Psihologija Geštalt Psihoterapija Profesionalna selekcija

Profesionalna selekcija

Profesionalna selekcija je proces putem kojeg organizacija nastoji pronaći najbolju i najadekvatniju osobu za raspoloživo radno mjesto. U pozadini selekcijskog postupka stoji psihološko testiranje. Psihološkim instrumentima identificiraju se osobine ličnosti, profesionalne vrijednosti i radna ponašanja koja služe za predviđanje budućeg ponašanja zaposlenika s ciljem mogućnosti utjecaja na određene organizacijske ishode kao što su poboljšanje produktivnosti, ostvarivanje strateških ciljeva i povećanje učinkovitosti.


Selekcijski postupak odvija se u 4 faze:

Analiza posla – na temelju njega se definiraju potrebne tehničke, stručne i osobne kompetencije idealnog kandidata. Ovaj korak pomaže u daljnjem definiranju postupaka i instrumenata koji će se koristiti u tijeku selekcije.

Psihološko testiranje kandidata - psihologijsko testiranje može uključivati procjenu općih i specifičnih kongitivnih sposobnosti, profesionalnih interesa, radnih vrijednosti, osobina ličnosti i dr.

Intervjuiranje kandidata - nakon testiranja odabrani kandidati pristupaju intervjuima. Intervjui se uglavnom usmjeravaju na radno iskustvo i postignuća, motivaciju za određeni posao, komunikacijske vještine i socijalne vještine općenito te se provjeravaju sa kandidatom rezultati dobiveni psihološkim mjerenjem.

Povratna informacija – u posljednjem koraku organizaciji se opisuju dobiveni rezultati te se daje i napismeno preporuka i profil individualne analize potencijala projedinog kandidata.

Treba imati na umu da se radi se o dvosmjernom procesu jer u isto vrijeme kandidat bira potencijalnog poslodavca, smjer u razvoju karijere, radnu okolinu i sl.

Ozbiljnost i važnost koju organizacija pridaje selekciji i prvom kontaktu s potencijalnim zaposlenicima govori o integritetu organizacije, ali i stavovima prema zaposlenicima.

Psihosfera Psihologija Geštalt Psihoterapija Procjena kadra

Procjena postojećeg kadra

Procjena zaposlenika predstavlja temeljitu procjenu određene skupine radnika ili pojedinca. Provodi se psihologijski licenciranim i standardiziranim psihološkim instrumentima te intervjuom sa radnikom, nadređenim rukovoditeljem te kolegama i podređenim radnicima (ukoliko se radi o rukovodnim pozicijama). Takav princip procjene se još naziva procjena od 360°.

Kao izlazni proizvod nastaje radnikov profil u obliku Individualne analize potencijala, koja sadrži i kapacitete pojedinca i njegove prostore za razvoj. Povratna informacija radniku predstavlja veliki izazov i motivaciju za daljnji napredak, lojalnost i predanost u radu. Stoga, takav vid upravljanja karijerom Vaših zaposlenika benefit je kako za pojedinca tako i za organizaciju.

Kroz dobiveni profil doznajete o njihovim osobinama, očekivanjima, motivaciji i vrijednostima, na temelju čega dobivate odgovore na određena ponašanja, ali kao najvažnije, lakše možete upravljati karijerom radnika. Informacije koje dobivate iz individualnih profila radnika nude Vam dragocjene podatke o njihovoj optimalnoj iskoristivosti i učinkovitosti te nudi smjernicu stila rukovođenja i očekivanja organizacije naspram njega.

 • Kroz profil radnika doznajete o:

 • Psihičkoj konstituciji: emocionalnoj stabilnosti, izdržljivosti pod opterećenjem, samosvijesti;
 • Socijalnim kompetencijama: o prodornosti ili submisivnosti, druželjubivosti i uspostavljanju kontakata, osjetljivosti u međuljudskim odnosima, kapacitet za rad u timu;
 • Stručnoj orijentaciji: motivaciji za postignuće, motivaciji za rukovođenje ili stučnu realizaciju, motivaciji za planiranje ili oblikovanje procesa;
 • Radnom ponašanju: savjesnosti u poslu, fleksibilnosti i rigidnosti, orjentaciji na djelovanje;

Takav postupak nosi dobrobit i pojedincu, i samoj organizaciji jer organizacija je kao živi organizam koja raste i razvija se, jedinstvena i specifična baš kao i radnici koji je sačinjavaju.

Psihosfera Psihologija Geštalt Psihoterapija Psihološko profiliranje organizacije

Psihološko profiliranje organizacije

Izuzev brojnih psiholoških instrumenata koji ispituju osobine ličnosti pojedinca, postoje i slični mjerni testovi koji ispituju kako organizacije "diše". Stanje organizacije koje nastaje kao produkt sinergije zaposlenih, radne motivacije i zadovoljstva pojedinca, unutarnjih vrijednosti organizacije, stilova rukovođenja, okolinskih makro faktora i drugih čimbenika, daje nam vrijedne uvide i mogućnost predviđanja i kontrole smjera kojim organizacija ide. Stoga, ukoliko želite imati moć utjecaja na rast i napredak vaše organizacije te stvoriti dodanu vrijednost pripadanja vašem kolektivu,važno je obratiti pažnju sljedećim neopipljivim i nevidljivim, ali snažnim organizacijskim konstruktima.

 • Zadovoljstvo poslom
 • Organizacijska odanost
 • Motivacija zaposlenih
 • Procjena organizacijske klime i kulture

Poznavanje organizacije važan je poslovni korak u eventualnom identificiranju poteškoća koje koče poslovne procese, no nude i mogućnost boljeg razumijevanja unutarnjih dinamika, a time i lakše prepoznavanje kompatibilnih radnih kadrova.

Psihosfera Psihologija Geštalt Psihoterapija Mentalno zdravlje na radnom mjestu

Mentalno zdravlje na radnom mjestu – program podrške zaposlenicima

Briga organizacije sa mentalno zdravlje radnika pokazuje pozitivan stav prema čovjeku te financijsku svjesnost tvrtke. Istraživanja pokazuju kako troškovi apsentizma ili nezadovoljnog zaposlenika predstavljaju značajan financijski gubitak za organizacije. Stoga programi podrške za zaposlenike nude dodanu vrijednost i benefit kako radniku tako i organizaciji. Program podrške za zaposlenike ima za cilj pomoći zaposlenicima da što uspješnije prevladavaju osobne probleme koji bi mogli negativno utjecati na njihovo izvršavanje radnih obveza, zdravlje i blagostanje. Ovaj tip programa uključuje procjenu i kratak psihoterapijski tretman ili savjetovanje, koje je kratkoročno i vrlo praktično, usmjereno na konkretne i aktualne probleme pojedinca poput:

 • osoba ima privatnih poteškoća koje se odražavaju na njegov radni učinak i ponašanje;
 • osoba već duže vreme osjeća umor, ima poteškoća u učenju novoga, zaboravlja, osjeća pritisak;
 • osoba osjeća teškoću rada u timu, a posao joj to nalaže;
 • osoba je postala rukovoditelj zbog svojih općih i stručnih kvaliteta, ali se osjeća loše u situacijima donošenja odluka ili rukovođenja ljudima;
 • osoba je na poslu 24 sata dnevno, donosi posao kući, ne može prestati misliti na posao;
 • osoba je izgubila motivaciju i zainteresiranost za svoj posao;
 • osoba je rukovoditelj na kojeg se žale podređeni;
 • ...

Savjetovanje se može primjeniti kako sa pojedincima, tako i sa timom ili cijelom organizacijom. Posebice ako postoji proces promjene ili krize, kada su loši međuljudski odnosi ili su aktualni sukobi ili jednostavno kada se želi unaprijede svoj način funkcioniranja.